Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu

Amaç : Derneğin kurumsal yönetim yapısının güçlendirilerek, Dernek faaliyetlerinin kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan “Adillik”, “Şeffaflık” “Hesap Verebilirlik” ve “Sorumluluk” yaklaşımları esas alınarak yerine getirilmesini sağlamak. Dernekte verimli ve etkin bir Kurumsal Yönetim Kültürünün oluşturulmasını sağlamak ve sürekliliğini takip etmek

Faaliyetler : Sürdürülebilir ve örnek bir kurumsal yapı oluşturmak, Derneğin kurumsal ve operasyonel kapasitesini sürekli geliştirmek ve güçlendirmek, hizmetleri etkin ve verimli yürütmek ve Dernek kurumsal itibarının korunması için aşağıdaki faaliyetlerde bulunulur.

 • Derneğin kurumsal yapısının güçlendirilmesi için faaliyetlerin icrasına yönelik gerekli dokümanların hazırlanmasının sağlanması,
 • Dernek faaliyetlerinin ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek rol ve sorumluluklar belirlenmemiş olan konuların tespit edilmesi ve gerekli dokümanların hazırlanmasının sağlanması, belirlenen rol ve sorumluluklarda çıkar çatışmasının gözetilmesi,
 • Dernek faaliyetlerinin Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Etik İlkelerine uygun yürütüldüğünün gözetilmesi,
 • Çalışma grupları çalışma esasları için standartların belirlenmesi ve uygulandığının gözetimi,
 • Bütçe yönetimi ve muhasebe sisteminin hesap verilebilir bir yapıda oluşturulması ve sürecin gözetimi,
 • Çalışma Grupları tarafından hazırlanan bütçelerin gözden geçirilerek Genel Kurul onayına sunulmak üzere Dernek bütçesinin hazırlanması,
 • Kurumsal Yönetim alanında düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak ve derneği temsil etmek,
 • Sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin kurumsal yönetim komiteleri ile iş birliği yapmak, ve ortak çalışmalar gerçekleştirmek.

Üyeler : Dernek Saymanı çalışma grubunun sorumlu Yönetim Kurulu Üyesidir. Bir başkan ve 2 ya da daha fazla Dernek üyesinden oluşur.

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Hakan Uzun
Çalışma Grubu Başkanı: Enver Sökmen

Hedefler :

 • Bütçe ve Gider Yönetmeliğinin hazırlanması,
 • Çalışma Gruplarınca Çalışma Esaslarının hazırlanmasının sağlanması,
 • Dernek bünyesinde yayınlanan dokümanların envanterinin hazırlanması ve güncel tutulması,
 • Dernek Etik Kuralları dokümanının hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
 • Mesleki  Etik Kurallarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması,
 • Hediye Alma-Verme Politikasının hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulması,
 • Bütçe gerçekleşmelerinin takibi ve Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi,
 • Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikasının hazırlanması,
 • Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun hazırlanması,
 • Disiplin Yönetmeliğinin hazırlanması.