Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Aydınlatma Metni

WEB TABANLI ETKİNLİK KATILIMCILARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Mevzuat Uyum Derneği (“Dernek”)  tarafından işlenen kişisel veriler (kategorik), kişisel verilerin toplanma yöntemi, kişisel veri toplamanın hukuki sebebi ve işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kurumlar ve aktarım amaçları, Kanun’da yer verilen kişisel verilere ilişkin verisi işlenen gerçek kişilerin haklarına yönelik olarak bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler (Veri Kategorisi Bazında): Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, meslek/unvan, çalışılan kurum bilgisi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Mevzuat Uyum Derneği tarafından organize edilen web tabanlı etkinliğe katılmak için www.mevzuatuyum.org internet sitesi üzerinde başvuru formu doldurulması suretiyle elektronik ortamda toplanmaktadır. Elde edilen kişisel verileriniz webinarın tamamlanmasından itibaren 1 yıla kadar muhafaza edilecek ve bu süre sonunda silinecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebebe dayanarak aşağıdaki amaçlarla Derneğimizce işlenmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Web tabanlı etkinlik faaliyetinin yürütülmesini teminen gerekli operasyonel faaliyetlerin (davetiye iletilmesi, katılımcılardan etkinliğe ilişkin geri bildirimlerin alınması faaliyetleri) planlanması ve icrası,
 • Gerçekleştirilecek web tabanlı etkinlik faaliyeti ile ilişkili olan iş ortağı, tedarikçiler ile iş ilişkisinin yönetimi,
 • Web tabanlı etkinlik faaliyeti ile ilgili olarak  soru, talep ve şikayetlere cevap verilmesi, geri bildirimlerinizin ve katılım istatistiklerinin analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin siz katılımcılarımıza yönelik organize edilebileceğimiz sonraki etkinlikler için değerlendirilmesi amaçlarıyla

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun’un 8 nci maddesinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır:

 • İş ortakları ve tedarikçiler ile web tabanlı etkinlik faaliyeti ile ilgili operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve Derneğe destek verebilmeleri amaçlarıyla

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya tarafınızca Derneğe beyan edilen elektronik posta adresi ile info@mevzuatuyum.org adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Başvuruda; a) ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve d) talep konusu bulunmalıdır. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır.