Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Faaliyetlerimiz

Derneğin faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir.

 • Mevzuat düzenlemelerinin kurum ve kuruluşlardaki uygulama sürecinin etkinliğini artıracak çalışmalar yapmak (Yasal Uyum/Regulatory Compliance),
 • Kamu kurumları ve düzenleyici otoriteler tarafından yapılan mevzuat düzenlemelerine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Derneğin faaliyet alanıyla ilgili kamu kurumları, düzenleyici otoriteler, mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek, ziyaretler yapmak, görüşmeler gerçekleştirmek, ortak programlar geliştirmek ve uygulamak,
 • Suç Gelirlerinin Aklanması (SGA) ve Terörün Finansmanıyla (TF) mücadele mevzuatı kapsamında kurum ve kuruluşlardaki uygulamaların geliştirilmesine ve etkinliğinin yükseltilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, müşterinin tanınması (Know Your Customer-KYC) gibi bu alandaki çalışmalara rehberlik ve kılavuzluk etmek (SGA ve TF ile Mücadele Mevzuat Uyum/Anti-Money Laundering and Combating The Financing of Terrorism-AML/CFT)
 • Yetkili ulusal kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkeler tarafından yayımlanan yaptırımlara yönelik kontrollerin uygulanma sürecini geliştirmeye, ihlalleri önlemeye katkı sağlayacak çalışmalar yapmak, rehberlik ve kılavuzluk etmek (Yaptırımlar Mevzuat Uyum/Sanctions Compliance)
 • İş etiği kuralları açısından “rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele” konusunda farkındalığın artırılmasına, çalışılan kurumlarda konu hakkındaki uygulamaların geliştirilmesine ve etkinliğinin yükseltilmesine katkı sağlayacak yönde rehberlik ve kılavuzluk etmek (Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Uyum/Anti-Bribery and Corruption (AB&C) Compliance)
 • Yasadışı yollardan elde edilen gelir/varlık gibi tüm finansal suçlarla kurumların entegre mücadele etmesine yönelik çalışmalar yapmak, metodolojiler geliştirmek, bunların uygulanmasını teşvik etmek (Finansal Suç Mevzuat Uyum/Financial Crime Compliance-FCC),
 • Dünyada “Compliance” olarak bilinen ve önemi giderek artan fonksiyon ve çalışma alanının ülkemizdeki temel aktörü olarak çalışmalar yapmak, gelişmesine katkı sağlamak,
 • Mevzuat uyum alanındaki uluslararası ve ulusal iyi uygulamaların savunuculuğunu yapmak, uluslararası iyi uygulamaların ülkemizde uygulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Derneğin faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, eğitimler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek,
 • Derneğin faaliyet alanına giren konularda kitap, dergi, elektronik vb. süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak ve yayımlamak, internet sitesi açmak, raporlar hazırlamak, görüş vermek,
 • Mevzuat uyum alanında görev yapan bölümlerin/birimlerin ve çalışanların güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek, raporlar yayınlamak,
 • Mevzuat uyum fonksiyonunun sorumlulukları ve temel ihtiyaçları konusunda organizasyonel anlamda raporlama yapılan üst yönetim seviyesinde farkındalığın artırılması yönünde çalışmalar yapmak,
 • Mevzuat uyum mesleğinin konumunun güçlendirilmesi, tanıtılması, özendirilmesi, mesleğin etik ilkelerinin geliştirilmesi, niteliğinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak, uygulanmasını izlemek, gözetmek, gerekli önlemleri almak ve uygulamak,
 • Mevzuat uyum alanında yetkin çalışanların görev almasına yönelik sertifika programları hazırlamak, kuralları belirlemek ve bunları uygulamak, sertifika programlarını teşvik etmek, tanınması ve kabulü konusunda çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Mevzuat uyum alanında çalışanların sürekli mesleki gelişimleri için programlar oluşturmak ve uygulamak,
 • Meslekle ilgili teori ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek, akademik çalışmaları ve araştırmaları desteklemek, akademik gelişim programları oluşturmak, yükseköğretim alanında mesleğin tanıtımı için çalışmalar yapmak,
 • Mevzuat uyum alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere staj ve burs olanakları için çalışmalar yapmak,
 • Meslekle ilgili standartlara uyumun kalitesini yükseltmeyi amaçlayan kalite güvence programları oluşturmak,
 • Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve standartlar oluşturmak, bunların benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Dernekler Kanunu’na uygun olarak mevzuat uyum alanında uluslararası mesleki kuruluşlar ile ilişki kurmak, işbirliği yapmak, üye olmak, dernek üyelerini temsil etmek,
 • Mesleki alanda kariyer gelişim programları geliştirmek ve uygulamak,
 • Üyelerinin mesleki konulardaki sorunlarına çözümler üretmek,
 • Üyeleri ve meslek mensupları arasındaki ilişkileri ve iletişimi güçlendirmek, sosyal dayanışmayı sağlamak ve güçlendirmek için Dernekler Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara bağlı olarak ortaklık, sandık ve vakıf kurmak, kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek, lokal açmak, geziler düzenlemek, sergiler açmak ve diğer her tür sosyal faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmak,
 • Mevzuat uyum alanında projeler hazırlamak ve uygulamak, bunlar için alt çalışma komiteleri ya da uzmanlık grupları oluşturmak, bunların Yönetim Kurulu gözetiminde etkin çalışmasını sağlamak,
 • Mesleğin toplumda, iş dünyasında, düzenleyici otoriteler nezdinde kabul görmesi, iyi uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yürütmek, iletişim ve ödüllendirme faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • Regülasyon teknolojileri (RegTech) alanının gelişmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, bu alandaki gelişimi destekleyecek ve hızlandıracak programlar uygulamak, platform oluşturmak,
 • Amacına ulaşmak için derneğe gelir sağlayıcı projeler geliştirmek ve uygulamak, bu kapsamda iktisadi işletmeler kurmak, işletmek ve diğer işletmelerle iş ortaklıkları kurmak,
 • Derneğin amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli her türlü menkul malları ve taşınmazları edinmek, işletmek, borçlanmak, personeli sağlamak,
 • Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturmak,
 • Aynı amaç doğrultusunda kurulacak federasyonlara kurucu üye olmak veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılmak,
 • Yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açmak.