Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Bireysel Üyelik

Mevzuat Uyum Derneği’ne üye olmak ile ilgili koşullara aşağıda yer verilmiş olup üyelik ile ilgili her türlü sorunuzu uyelik@mevzuatuyum.org mail adresimize iletebilir veya 0 533 926 67 64 no’lu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Üyelik Genel Bilgilendirme

Fiil Ehliyetine sahip gerçek kişiler veya tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar derneğe üye olamazlar. Yabancı uyruklu kişilerin derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’ de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

Tüzel kişi üyelerde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Üyelik Çeşitleri

Asıl Üyelik: Derneğin asıl üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek ve tüzel kişi üyelerdir. Giriş ödentisi ve yıllık aidat öderler.

Derneklere üye olmaları yasaklananlar, aidat ve giriş ödentisini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.
Derneğe üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir.

Gerçek Kişiler

Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla,
• Finans, sanayi, ticaret, hizmet vb. sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlarda mevzuat uyum veya suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele bölüm ve birimlerinde görev yapan uyum görevlisi, uyum görevlisi vekili, yönetici ve çalışanlar,
• Kurum ve kuruluşlarda herhangi bir mevzuatın uygulanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm/birim yöneticisi gibi unvanlarla görev yapanlar ile diğer yöneticiler ve çalışanlar,
• Kurum ve kuruluşlarda herhangi bir veya daha fazla mevzuatın yorumlanması, görüş verilmesi veya uygulanması konusunda faaliyet gösteren bölüm ve birimlerde görev yapan yönetici ve çalışanlar,
• Mevzuat uyum alanında denetim ve kontrol sorumluluğu bulunan, bu alanda çalışmalar yapan denetçi, iç denetçi, iç kontrol personeli ve diğer unvanlardaki çalışanlar ve uzmanlar,
• Mevzuat uyum veya suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele bölümleri ve birimleri ile herhangi bir mevzuatın uygulanması konusunda daha önce çalışmış olanlar, deneyimi bulunanlar, mesleği kendi isteği ile bırakan ve emekli olanlar,
• Mevzuat uyum ile faal ilişki içinde olan alanlarda çalışanlar,
• Mevzuat hazırlama sorumluluğu bulunan düzenleyici otoritelerde ve kurumlarda düzenleme ve bunların denetimi ile sorumlu olan yönetici ve çalışanlar,
• Mevzuat uyum alanında lisans, yüksek lisans ve doktora çalışması yapanlar, öğretim üyeleri ve görevlileri,
• Mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında mevzuat uyum alanında görev yapanlar,
• Mevzuat uyum alanında danışmanlık, denetim, eğitim vb. hizmetleri verenler,
• Mevzuat uyum alanına ilgi duyan, bu alanda kendini geliştirmek isteyen veya çalışmayı hedefleyenler.

Tüzel Kişiler

• Finans, sanayi, ticari, hizmet vb. sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları,
• Meslek örgütleri ve birlikler,
• Üniversiteler, Enstitüler ve Yüksek Okullar,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Mevzuat uyum alanında danışmanlık, kontrol, denetim hizmeti veren kuruluşlar.
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Düzenleyici ve denetleyici otoriteler.

Yukarıda paylaşılan bilgileri açıklamalar dahilinde üyelik başvuruları değerlendirilmektedir. Üyelik Başvurunuz için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz.