Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak

Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayınlandı

2 Oca

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun yayınlandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri ile uyumun sağlanması amacıyla hazırlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 7262 sayılı Kanun (Kanun) 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Kanun, Aralık 2019 tarihinde yayınlanan FATF Türkiye raporunda teknik değerlendirme açısından önem arz eden kısmen uyumlu veya uyumsuz değerlendirme alan hususlara yönelik önemli hükümler içeriyor. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu kanun ile düzenlenirken, FATF raporu ile gündeme gelen diğer konularda da iyileştirme anlamında hükümler yer alıyor. Bu maddelerden bazılarına aşağıda yer verilmiş olup detaylar için kanun linkî aşağıda paylaşılmıştır.

 • Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda BMGK kararlarına tam uyumun sağlanması,
 • BMGK’nın kararlarına konu kişi ve kuruluşlara yönelik malvarlığının dondurulması ve yasakların uygulanması, bu hükümlere uyum sağlanmaması durumunda adli ve idari yaptırımlar uygulanması,
 • Kanunun uygulanmasında denetim ve iş birliğinin sağlanması amacıyla Denetim ve İş Birliği Komisyonunun oluşturulması,
 • FATF raporu ile gündeme gelen Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve yardım faaliyetlerine yönelik düzenlemelerde bazı değişiklikler, örneğin; -uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklan mal varlığının aklanması suçlarından mahkûm olanların derneklerin genel kurul dışındaki organlarında (yönetim ve denetim kurulu) görev alamamasının sağlanması, görevliyse bunun sonlandırılması,
  -derneklere yönelik olarak yapılacak risk değerlendirmelerine göre üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl denetimler yapılması,
  -yurtdışına yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirim yükümlülüğü,
 • FATF raporu ile gündeme gelen bazı hususların iyileştirilmesi amacıyla;
  -5549 sayılı Kanunu’ndaki yükümlü grupları arasına avukatların dahil edilmesi, (bazı özel koşullar ile örn. savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak koşulu)
  -Grup bazında uyum programı uygulanması, yabancı yurtdışı şube ve bağlı ortaklıklar açısından önem arz eden finansal grup tanımının güncellenmesi,
  -5549 sayılı Kanunu’ndaki özellikle 3., 4. Ve 6. Maddelerle ilgili idari yaptırımlara yönelik bazı düzenlemeler yapılması ve yaptırımların ağırlaştırılması,
 • FATF raporu ile gündeme tüzel kişilerde şeffaflık konusu ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunununda bazı değişiklikler yapılması;
  -Halka açık olmayan A.Ş’lerde hamiline yazılı pay senetlerinin kayıt altına alınmasına yönelik değişiklikler,
  -Hamiline yazılı pay senetlerinin devri ve benzeri durumlarda Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapılması,
  -Hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin 6102 sayılı Kanundan doğan paya bağlı haklarının kullanımının pay senetlerinin kaydileştirilmiş olmasına bağlanması,
  -Hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuru yapması ve akabinde şirket yönetim kurulunun beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapması, başvuruda veya bildirimde bulunmayanlara ilgili madde uyarınca cezai yaptırım uygulanması.

  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M5-19.htm